Termes i condicions generals

Informació legal

juliette és la marca comercial d’Inspiració Artesana S.L., que de conformitat amb el que preveuen els articles 18 de el Codi de Comerç i 6 de el Reglament de Registre Mercantil, en data 19 d ‘agost de 2010, està inscrit en el Tom 42075, Foli 43, Full B 401139, Inscripció 1, amb NIF B65389660 i domicili social al Polígon Industrial Les Corts, Carrer Les Corts nau número 9, codi postal 08349 a Cabrera de Mar (Barcelona).

Inspiració Artesana S.L. és l’empresa titular del portal web www.elrebostdelajuliette.com. Aquest portal té com a finalitat donar a conèixer l’empresa i els serveis que ofereix, així com la venda de productes en línia.

Qualsevol incidència, reclamació, queixa o suggeriment referent al portal web, la venda en línia, els serveis prestats o la privacitat i el tractament de dades de caràcter personal s’haurà de comunicar a través de l’adreça de correu electrònic comanda@elrebostdelajuliette.com o trucant al telèfon (+34) 937 598 554.

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquests termes i condicions tenen com a objecte regular l’ús del portal web www.elrebostdelajuliette.com i les relacions comercials en la venda online a través de l’anomenat portal entre Inspiració Artesana S.L. i els usuaris.

Es consideren usuaris aquelles persones que accedeixin al portal. Es consideren clients aquells usuaris que realitzin transaccions comercials de compra de productes de la botiga online del portal.

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquests termes i condicions per a la venda online serà el territori peninsular espanyol.

Normativa aplicable

Els presents termes i condicions han estat elaborats de conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altres lleis complementàries, així com quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

Totes les qüestions relatives a la gestió que Inspiració Artesana S.L. realitza sobre les dades de caràcter personal dels seus clients, queden degudament regulades segons el nou Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i demés normativa que li sigui d’aplicació. A l’apartado DADES PERSONALS trobarà tota la informació referent a la política de protecció de dades de caràcter personal.

Per a les accions de compra-venda de productes a través de la botiga online, Inspiració Artesana S.L. emmagatzemarà la informació relativa al procés de compra-venda per un temps màxim de 48 mesos. Aquestes dades només s’utilitzaran amb finalitats comercials, per a la gestió, informació i cobrament de comandes, així com l’enviament d’informació comercial d’interès si s’autoriza.

Inspiració Artesana S.L. garantitza la qualitat del servei contractat a través del portal web www.elrebostdelajuliette.com. Queden garantiztats tots els drets legalment reconeguts als consumidors i clients. L’incompliment dels termes i condicions podrà donar lloc a la devolució dels productes per part del client.

Usuaris i clients

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present text. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Tota la informació facilitada per Inspiració Artesana S.L. a través del portal web és de la seva propietat. Com a informació pública es podrà utilitzar sempre que no es modifiqui el contingut ni es desnaturalitzi la informació. S’ha de citar com a font de la informació el nom de la marca juliette i la direcció del portal web www.elrebostdelajuliette.com.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a Inspiració Artesana S.L. o a tercers deguts a la informació que faciliti.

L’usuari s’obliga a fer un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

En el cas que es produeixi algun error durant el procés de compra a l’enviar les seves dades, aquestes podran modificar-se a través de l’apartat Compte de la botiga online en el cas de donar-se d’alta com a usuari o contactant amb les oficines d’Inspiració Artesana S.L. a través de l’adreça de correu electrònic comanda@elrebostdelajuliette.com.

Queda totalment prohibida la revenda a tercers dels productes adquirits a través de el portal web.

Registrar-se com a client per realitzar una compra és opcional. Es pot realitzar una comanda sense necessitat que les dades personals quedin emmagatzemats en un compte d’usuari. Registrant-se en la plataforma de compra rebrà via correu electrònic i amb justificant de recepció, nom d’usuari i contrasenya. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de el client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d’això es puguin derivar.

Inspiració Artesana S.L. es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a la botiga online i/o portal web d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

Productes

juliette és l’anhel de compartir amb totes aquelles persones que gaudeixen de el pa, la pastisseria i els productes de proximitat i qualitat. És un projecte que neix de Triticum, que elabora pa de qualitat per a alta gastronomia. El seu objectiu és apropar la cultura del pa a totes les persones i compartir aquesta manera d’entendre l’elaboració de productes de fleca i pastisseria de Xevi Ramon, Mestre Forner de cinquena generació, que pilota els dos projectes.

juliette comercialitza productes de fleca i pastisseria elaborats al seu obrador. També comercialitza productes complementaris.

Els preus aplicables a cada producte són els indicats al portal web www.elrebostdelajuliette.com en el moment de compra. Els preus estan expressats en Euros i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), però s’exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total de la compra i s’indicaran en la comanda abans de la finalització d’aquest.

Comanda

Per a efectuar una comanda el client pot donar-se d’alta en el nostre portal web www.elrebostdelajuliette.com o realitzar la compra com a convidat (sense registrar-se), facilitant en els dos casos diferents dades de caràcter personal necessaris.

Entre les dades a facilitar haurà de constar l’adreça de lliurament i les dades de facturació (nom complet, NIF i adreça de facturació).

L’adquisició de productes s’ha de fer a través de l’activació de el botó “Pagar” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l’acceptació total dels presents termes i condicions amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que se li apliquin les novetats que es puguin produir en les clàusules dels termes i condicions amb posterioritat.

Inspiració Artesana S.L. remetrà a el client, un cop acceptades de forma expressa els presents termes i condicions, justificació de la compra efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic, o correu certificat amb justificant de recepció abans que es compleixin 24 hores de la compra. Inspiració Artesana S.L. l’informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres per un temps de 48 mesos.

El client podrà efectuar el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant TPV virtual a través de la plataforma de lloc segur per a pagament en web Redsys.

Entrega

Inspiració Artesana S.L. posarà els mitjans necessaris per assegurar el transport adequat perquè els productes arribin a l’adreça de lliurament de client en bones condicions.

El client registrat podrà trobar els detalls de la comanda a l’apartat “Històric de comandes” dins de la secció “El meu compte”.

Les comandes de compra es produeixen i preparen per al seu repartiment els dimecres, entregant-les el dimecres o dijous laborables en funció de la zona. S’estableixen tres zones: zona 1) repartiment amb mitjans propis els dimecres tarda, zona 2) repartiment per missatger de proximitat dimecres tarda i zona 3) repartiment per missatger 24 hores a la resta d’ubicacions cobertes el dijous (màxim divendres segons la destinació).

Si el client no rebés la comanda en el termini indicat o si rep algun producte en mal estat o algun producte no sol·licitat pot posar-se en contacte amb Inspiració Artesana S.L. través de l’adreça de correu electrònic comanda@elrebostdelajuliette.com o trucant a al telèfon (+34) 937 566 139 per a que resolguem la incidència a la major brevetat.

Inspiració Artesana S.L. no assumirà cap responsabilitat per retards en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui responsabilitat exclusiva del client (per exemple que el paquet no es pugui lliurar per absència de client). En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, Inspiració Artesana S.L. no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats a el client siguin causats per motius aliens a Inspiració Artesana S.L.

Anul·lació o desistiment de comanda

Inspiració Artesana S.L. garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda sense cap cost sempre que es comuniqui abans que la comanda entri en producció, dimecres abans de les 7:00 hores.

Degut a que treballem amb productes frescos peribles, sotmesos a una caducitat inferior a 5 dies des de la seva elaboració, les compres no quedaran subjectes a dret de desistiment, de conformitat amb el que disposa l’article 103, apartat “d)”, de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al portal web www.elrebostdelajuliette.com corresponen en exclusiva a Inspiració Artesana S.L. o a tercers que han autoritzat la seva inclusió.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través del portal web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Inspiració Artesana S.L. no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a client.

Modificació dels termes i condicions

Els presents termes i condicions estaran vigents durant el temps que estiguin exposats al portal web www.elrebostdelajuliette.com, de manera que, quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents condicions deixaran de ser vigents, sent els nous termes i condicions dels que passaran a regular l’ús del portal web. Els termes i condicions es mantindran en vigor fins que totes les obligacions definides en les mateixes hagin estat complertes íntegrament.

Inspiració Artesana S.L. es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment els presents termes i condicions.

En tot cas, qualsevol modificació, revisió o actualització dels presents termes i condicions no afectarà les comandes realitzades amb anterioritat a la data de publicació en el portal web de les noves condicions, que es regiran per la versió dels termes i condicions vigent en el moment de la seva acceptació pel Client, llevat que per llei o decisió de les autoritats competents Inspiració Artesana SL hagi d’efectuar modificacions amb caràcter retroactiu, en el cas, els possibles canvis també afectaran les comandes que el Client hagués fet prèviament.

En cas de no estar d’acord el client amb alguna(es) de les clàusules dels presents termes i condicions, ha de comunicar a Inspiració Artesana, S.L., abans de la seva acceptació, mitjançant correu electrònic a l’adreça comanda@elrebostdelajuliette.com. En cas de ser acceptades per Inspiració Artesana S.L. les modificacions proposades pel client, s’enviarà electrònicament a el client unes condicions particulars on s’incloguin els canvis acordats.